Rapport: Openbaar Ministerie heeft ‘waarneembare vooruitgang’ geboekt

In juni 2018 installeerde het College van procureurs-generaal de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens), naar aanleiding van mediaberichten over een liefdesrelatie tussen hoofdofficieren Marianne Bloos en Marc van Nimwegen. Het onderzoeksrapport van deze commissie, ook over mogelijke belangenverstrengeling bij de aanschaf van software, verscheen in april 2019. Daarin stonden aanbevelingen over het werkklimaat binnen het OM (en de wijze waarop daarmee is omgegaan), het benoemingenbeleid, het integriteitsbeleid, (ethisch) leiderschap en governance – over al deze zaken bestond ontevredenheid. Visitatiecommissie Het College besloot vervolgens een Visitatiecommissie Openbaar Ministerie in te stellen, om invulling te geven aan de aanbevelingen van Fokkens. Die begon in december 2020, onder leiding van Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het eindrapport Tijd maken voor transitie, gepresenteerd op 5 juli, kwam tot stand na interne enquêtes (ingevuld door iets meer dan de helft van de 5.491 OM-medewerkers), zelfevaluaties, gesprekken en OM-documenten, en bevat (opnieuw) aanbevelingen over integriteit, benoemingen en loopbaanontwikkeling, cultuur en leiderschap, en governance. Veilig Algemeen beeld: op al deze thema’s heeft het OM ‘waarneembare vooruitgang geboekt’. Ook heeft de Visitatiecommissie geen structurele integriteitsschendingen aangetroffen. Medewerkers omschrijven over het algemeen het werkklimaat als transparant en veilig. Maar het ingezette proces is echter, zoals het College in haar voortgangsrapportages aan de minister ook zelf concludeert, nog niet af. Eilandencultuur De Visitatiecommissie constateert dat er op dit moment binnen het OM nog te veel sprake is van een ‘eilandencultuur’: tussen toga- en niet-togadragers, tussen afdelingen en tussen OM-onderdelen. Medewerkers gaven aan dat er op de inhoud van het werk van het OM sprake is van een gedeeld ‘OM-gevoel’, maar dat zij op het vlak van de organisatie en sturing op bedrijfsmatige aspecten gemeenschappelijkheid missen. Door gebrek aan geld kan het OM kan niet goed transformeren naar een meer professionele organisatie. Benoemingen In augustus 2020 heeft het College, na een evaluatie van een tijdelijke procedure, een nieuwe benoemingsprocedure vastgesteld. Uit de gesprekken die de Visitatiecommissie heeft gevoerd blijkt dat men OM-breed over het algemeen positief is over deze procedure. De benoemingen die de afgelopen periode tot stand zijn gekomen, worden als transparant en zorgvuldig ervaren. Opleidingen Met name bij niet-togadragers is er behoefte aan meer (duidelijkheid over) doorgroeimogelijkheden en een actief beleid gericht op horizontale doorstroom naar andere OM-onderdelen. Daarnaast is het opleidingsaanbod van het OM met name gericht op de togadragers en dat het loopbaanbeleid voor niettogadragers beperkt is. De commissie Meurs…

Deel deze post:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER RECENTE BERICHTEN